Contact Us

Do not hesitate to contact us to learn more about us and what we do, or if you simply would like to tell us what you think!

 

10 rue Louvois
75002 Paris
France

+49 151 4052 8822

computermonth.jpg

Zarządzanie zasobami komputerowymi

Zarządzanie zasobami komputerowymi na bazie sieci Web

Większość organizacji posiada dane niezbędne do zarządzania swoimi zasobami komputerowymi. Główna trudność w efektywnym wykorzystaniu tych danych polega na tym, że sprzęt komputerowy jest zazwyczaj używany w odrębnych, zupełnie niezależnych systemach. Pełna integracja jest nieuzasadniona z powodu wysokich kosztów. Stosując podejście Expertys firmy mogą wykorzystać informacje o swoich zasobach komputerowych niezależnie od tego, skąd pochodzą dane.

Rozwiązanie

Dostarczenie bezpiecznego, globalnego repozytorium danych o zasobach komputerowych, zawierającego dane z różnych źródeł takich jak inwentarz, środki trwałe, kadry, itp.

Zastosowanie wskaźników wydajności do mierzenia jakości danych w czasie oraz modyfikacja parametrów systemowych w celu optymalizacji procesu zarządzania.

Udostępnienie zgromadzonych informacji dla celów sprawozdawczości i podejmowania decyzji. Zapewnienie środków do przeglądania i selekcji danych w różnych formatach.

Korzyści

  • Lepsza informacja dla lepszego podejmowania decyzji,
  • Nie trzeba inwestować w nowe oprogramowanie,
  • Nie trzeba zmieniać zarządzania,
  • Nie trzeba zatrudniać dodatkowych pracowników, lepsza wydajność istniejącej kadry,
  • Rozszerzalny model (może być użyty do zarządzania zasobami innymi niż komputerowe, na przykład używanymi w produkcji, laboratorium, samochodami, itp).
  • Adaptowalny i transparentny model biznesu: model dostawcy usług aplikacyjnych ASP (Application Service Provider), brak pośrednich kosztów i wewnętrznych operacji.

Jak to robimy

Wstępme ustalenia

Expertys przeprowadza rozpoznanie istniejącego procesu zarządzania zasobami komputerowymi u klienta. Relewantne źródła danych (organizacja, finanse, informatyka) oraz etapy przetwarzania (cykl życia środka trwałego) zostają zidentyfikowane i porównane (benchmarking). Brakujące elementy oraz słabe ogniwa zostają również zidentyfikowane i zaproponowane zostają ulepszenia.

Wszystkie elementy niezbędne dla centralnego repozytorium zostają zidentyfikowane.

W razie potrzeby zostają wyspecyfikowane mapy transormacji danych (interfejsy) dla systemów źródłowych.

Expertys proponuje następnie odpowiedni system stałego gromadzenia tych danych.

System ten zostaje zainstalowany i dostrojony.

Działanie

W procesie ETL (extract - transform - load), powszechnie stosowanym w hurtowniach danych, za każdym razem gdy pobierany jest nowy plik jest on porównywany ze starszą wersją w celu znalezienia dodatków, zmian i usunięć.

Zdarzenia te są zachowywane, a informacja o nich w formie zawiadomienia / raportu zostaje wysłana pocztą elektroniczną do zainteresowanych osób.

Dane są konsolidowane z danymi z innych źródeł według starannie zaprojektowanej strategii w celu zapewnienia jakości i jednolitości danych.

 

Raportowanie i obługa on-line

Centralne repozytorium (Data Mart) ma zwykle na celu dostarczenie informacji znaczących dla podejmowania decyzji oraz dla samego zarządzania jakością informacji.

Raportowanie może przebiegać poprzez interfejs web. Może być również dostarczony system selekcji danych pozwalający na zastosowanie zaawansowanych narzędzi analitycznych.

Niektóre elementy danych mogą być obsługiwane w centralnym repozytorium. W tym celu Expertys zapewnia dostęp do prywatnego i dostosowywalnego środowiska na bazie Struktura aplikacji.